Giới thiệu

Ban Thường Vụ - Ban Kiểm Tra

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ

STT

Họ và tên

Chức vụ

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Mai Anh

Chủ tịch

6

Lê Quốc Vinh

Phó Chủ tịch

2

Ngô Văn Thoan

Phó Chủ tịch

7

Nguyễn Khắc Luận

Phó Chủ tịch

3

Vũ Ngoan Hợp

Phó Chủ tịch

8

Thượng Mỹ An

Phó Chủ tịch

4

Lê Trí Dũng

Phó Chủ tịch

9

Phạm Quang Tâm

Tổng thư ký

5

Nguyễn Đình Hùng

Phó Chủ tịch

                                                                                   BAN KIỂM TRA

                                                              1. Đ/c: Phạm Minh Trang

                                                              2. Đ/c: Trần Thị Minh Nguyệt                                                                                                                                          3. Đ/c: Phạm Quang Tâm